Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flagman
flagman
['flægmən]
danh từ
người cầm cờ hiệu (ở các cuộc đua, ở nhà ga xe lửa...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người cầm cờ


/'flægmən/

danh từ
người cầm cờ hiệu (ở các cuộc đua, ở nhà ga xe lửa...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người cầm cờ

Related search result for "flagman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.