Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flag-captain
flag-captain
['flæg'kæptin]
danh từ
thuyền trưởng tàu đô đốc


/'flæg'kæptin/

danh từ
thuyền trưởng tàu đô đốc

Related search result for "flag-captain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.