Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fiberless
fiberless
['faibəlis]
Cách viết khác:
fibreless
['faibəlis]
như fibreless


/'faibəlis/ (fiberless) /'faibəlis/

tính từ
không có sợi, không có thớ

Related search result for "fiberless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.