Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fetishistic
fetishistic
[,fi:ti'∫istik]
Cách viết khác:
fetichistic
[,fi:ti'∫istik]
tính từ
(thuộc) sự thờ vật


/,fi:ti'ʃistik/ (fetichistic) /,fi:ti'ʃistik/

tính từ
(thuộc) sự thờ vật

Related search result for "fetishistic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.