Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fetishist
fetishist
['fi:ti∫ist]
Cách viết khác:
fetichist
['fi:ti∫ist]
danh từ
người theo đạo thờ vật, người theo bái vật giáo


/'fi:tiʃist/ (fetichist) /'fi:ti'ʃist/

danh từ
người theo đạo thờ vật, người sùng bái vật thần

Related search result for "fetishist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.