Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fetishism
fetishism
['fi:ti∫izm]
Cách viết khác:
fetichism
['fi:ti∫izm]
danh từ
đạo thờ vật, bái vật giáo


/'fi:tiʃizm/ (fetichism) /'fi:tiʃizm/

danh từ
đạo thờ vật, bái vật giáo

Related search result for "fetishism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.