Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fetch

fetch
[fet∫]
danh từ
hồn ma, vong hồn
mánh khoé; mưu mẹo
(từ cổ,nghĩa cổ) sự gắng sức
to take a fetch
gắng sức
(hàng hải) lộ trình định sẵn
to cast a fetch
cài bẫy, đặt bẫy
động từ
tìm về, đem về
to /go and/ fetch a doctor
tìm bác sĩ
làm chảy máu, làm trào ra
to fetch blood
làm chảy máu ra
to fetch tears
làm trào nước mắt
bán được
to fetch a hundred pounds
bán được 100 đồng bảng
làm xúc động
làm vui thích; mua vui (cho ai)
làm bực mình, làm phát cáu
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quyến rũ, làm mê hoặc, làm say mê
thở ra
to fetch a sigh
thở dài
lấy (hơi)
đấm thụi, thoi
to fetch someone a blow
thụi ai một quả
to fetch away
thoát khỏi (sự ràng buộc); thoát ra
to fetch down
(như) to bring down ((xem) bring)
to fetch out
cho thấy rõ, bóc trần
to fetch up
nôn, mửa
dừng lại
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm xong
to fetch a compass
(xem) compass
to fetch and carry for someone
làm tay sai cho ai(Tech) rút ra, gọi ra, thu, chỉ thị thu [ĐL]; tìm đem về, tìm tải/nạp

/fetʃ/

danh từ
hồn ma, vong hồn (hiện hình)

danh từ
mánh khoé; mưu mẹo
(từ cổ,nghĩa cổ) sự gắng sức
to take a fetch gắng sức
(hàng hải) đoạn đường phải chạy (đã quy định) !to cast a fetch
cái bẫy, đặt bẫy

động từ
tìm về, đem về
to [go and] fetch a doctor tìm bác sĩ
làm chảy máu, làm trào ra
to fetch blood làm chảy máu ra
to fetch tears làm trào nước mắt
bán được
to fetch a hundred pounds bán được 100 đồng bảng
làm xúc động
làm vui thích; mua vui (cho ai)
làm bực mình, làm phát cáu
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quyến rũ, làm mê hoặc, làm say mê
thở ra
to fetch a sigh thở dài
lấy (hơi)
đấm thụi, thoi
to fetch someone a blow thụi ai một quả !to fetch away
thoát khỏi (sự ràng buộc); thoát ra !to fetch down
(như) to bring down ((xem) bring) !to fetch out
cho thấy rõ, bóc trần !to fetch up
nôn, mửa
dừng lại
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm xong !to fetch a compass
(xem) compass !to fetch and carry
làm chân đầu sai, làm chân điếu đóm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fetch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.