Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fellow-author
fellow-author
['felou'ɔ:θə]
danh từ
đồng tác giả
người cộng tác


/'felou'ɔ:θə/

danh từ
động tác giả
người cộng tác

Related search result for "fellow-author"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.