Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feather-grass
feather-grass
['feðəgrɑ:s]
danh từ
(thực vật học) cỏ vũ mao, cỏ stipa


/'feðəgrɑ:s/

danh từ
(thực vật học) cỏ vũ mao, cỏ stipa

Related search result for "feather-grass"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.