Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feather merchant
feather+merchant
['feðə'mə:t∫ənt]
danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
kẻ trốn tránh trách nhiệm, kẻ biếng nhác


/'feðə'mə:tʃənt/

danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)
kẻ lẫn tránh trách nhiệm, kẻ lẩn tránh công việc năng nhọc; kẻ trây lười

Related search result for "feather merchant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.