Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fat lime
fat+lime
['fæt'laim]
danh từ
vôi tôi, vôi để tôi


/'fæt'laim/

danh từ
vôi tôi, vôi để tôi

Related search result for "fat lime"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.