Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fancy-work
fancy-work
['fænsiwə:k]
danh từ
đồ thêu thùa


/'fænsiwə:k/

danh từ
đồ thêu thùa

Related search result for "fancy-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.