Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fancy woman
fancy+woman
['fænsi'wumən]
danh từ
nhân tình; người tình


/'fænsi'wumən/

danh từ
nhân tình, gái bao
gái điếm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fancy woman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.