Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fancy man
fancy+man
['fænsi'mæn]
danh từ
nhân tình; người tình


/'fænsi'mæn/

danh từ
người yêu
(từ lóng) ma cô, kẻ sống bám vào gái điếm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fancy man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.