Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fanatic
fanatic
[fə'nætik]
danh từ
người cuồng tín
tính từ
Cách viết khác:
fanatical
[fə'nætikəl]
cuồng tín


/fə'nætik/

danh từ
người cuồng tín

tính từ (fanatical) /fə'nætikəl/
cuồng tín

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fanatic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.