Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
falling off


    Chuyên ngành kỹ thuật
sự giảm
    Lĩnh vực: xây dựng
bớt (tốc độ)
    Lĩnh vực: toán & tin
sự giảm, bớt (tốc độ)
    Chuyên ngành kỹ thuật
sự giảm
    Lĩnh vực: xây dựng
bớt (tốc độ)
    Lĩnh vực: toán & tin
sự giảm, bớt (tốc độ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.