Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fairy lights
fairy+lights
['feəri'laits]
Cách viết khác:
fairy lamps
['feəri'læmps]
như fairy lamps


/'feəri'læmps/ (fairy-lights) /'feəri'laits/
lights) /'feəri'laits/

danh từ số nhiều
đèn lồng

Related search result for "fairy lights"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.