Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exterminate
exterminate
[eks'tə:mineit]
ngoại động từ
triệt, tiêu diệt, huỷ diệt


/eks'tə:mineit/

ngoại động từ
triệt, tiêu diệt, huỷ diệt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "exterminate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.