Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extasy


/'ekstəsi/ (extasy) /'ekstəsi/

danh từ
trạng thái mê ly
    an ecstasy of happiness sự sướng mê
(y học) trạng thái ngây ngất
trạng thái thi tứ dạt dào
trạng thái xuất thần, trạng thái nhập định

Related search result for "extasy"
  • Words pronounced/spelled similarly to "extasy"
    ecstasy extasy

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.