Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exercisable
exercisable
['eksəsaizəbl]
tính từ
(nói về quyền hành) có thể sử dụng, có thể hành sử


/'eksəsaizəbl/

tính từ
có thể thi hành được (quyền hành); có thể dùng được, có thể sử dụng được (quyền)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.