Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
excurse
excurse
[iks'kə:s]
nội động từ
đi chơi
(từ hiếm,nghĩa hiếm) đi lan man ra ngoài đề


/iks'kə:s/

nội động từ
đi chơi
(từ hiếm,nghĩa hiếm) đi lan man ra ngoài đề

Related search result for "excurse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.