Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exceptionable
exceptionable
[ik'sep∫nəbl]
tính từ
có thể bị phản đối


/ik'sepʃnəbl/

tính từ
có thể bị phản đối

Related search result for "exceptionable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.