Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
event

event
[i'vent]
danh từ
sự việc; sự kiện
one of the chief events of 1999
một trong những sự kiện chính trong năm 1999
the chain of events that led to the riot
chuỗi sự kiện dẫn đến cuộc bạo động
it was quite an event when a girl in this village became a beauty queen
việc một cô gái trong làng này trở thành hoa hậu quả là một sự kiện
(thể dục,thể thao) môn thi đấu
which events have you entered for ?
anh thi đấu những môn nào?
this is the third event of the morning
đây là môn thi thứ ba trong buổi sáng
trường hợp; khả năng có thể xảy ra
in the event of success
trong trường hợp thành công
in the event of a traffic accident
trong trường hợp tai nạn giao thông (nếu tai nạn (giao thông) xảy ra)
in the event of his premature death, they will sell the house
trong trường hợp ông ấy chết sớm, họ sẽ bán nhà
in that event, we cannot but surrender
trong trường hợp ấy, chúng ta không thể không đầu hàng
at all events; in any event
trong bất kỳ trường hợp nào; trong mọi tình huống
wise after the event
xem wise(Tech) sự biến


sự kiện; (xác suất) ; (thống kê) biến cố
antithetic(al) e.s (thống kê) biến cố xung khắc
certain e. [sự kiện, biến cố] chắc chắn
compatible e.s (thống kê) các biến cố tương thích
complementary e. biến cố đối lập
dependent e. biến cố phụ thuộc
equal e.s các biến cố bằng nhau
exhaustive e.s nhóm đầy đủ các biến cố
favourable e. biến cố thuận lợi
imposible e. (xác suất) biến cố không thể
incompatible e.s (xác suất) các biến cố không tương thích
independent e. (xác suất) biến cố độc lập
mutually exclusive e.s các biến cố xung khắc
null e. biến cố có xác suất không
random e. (thống kê) biến cố ngẫu nhiên
simple e. biến cố sơ cấp

/i'vent/

danh từ
sự việc, sự kiện
sự kiện quan trọng
(thể dục,thể thao) cuộc đấu, cuộc thi
trường hợp, khả năng có thể xảy ra
in the event of success trong trường hợp thành công
at all events; in any event trong bất kỳ trường hợp nào
kết quả, hậu quả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "event"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.