Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
euphemize
euphemize
[,ju:fimaiz]
động từ
diễn đạt bằng lối nói trại, diễn đạt bằng uyển ngữ


/,ju:fimaiz/

động từ
diễn đạt bằng lối nói trại, diễn đạt bằng uyển ngữ

Related search result for "euphemize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.