Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
etymological
etymological
[,etimə'lɔdʒikəl]
Cách viết khác:
etymologic
[,etimə'lɔdʒik]
như etymologic


/,etimə'lɔdʤik/ (etymological) /,etimə'lɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) từ nguyên; theo từ nguyên

Related search result for "etymological"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.