Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ethnologic
ethnologic
[,eθnou'lɔdʒik]
Cách viết khác:
ethnological
[,eθnou'lɔdʒikəl]
tính từ
(thuộc) dân tộc học


/,eθnou'lɔdʤik/ (ethnological) /,eθnou'lɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) dân tộc học

Related search result for "ethnologic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.