Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ethereally
ethereally
[i:'θiəriəli]
phó từ
nhẹ lâng lâng
như thiên tiên, siêu trần


/i:'θiəriəli/

phó từ
nhẹ lâng lâng
như thiên tiên, siêu trần

Related search result for "ethereally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.