Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ethereality
ethereality
[i:,θiəri'æliti]
danh từ
tính nhẹ lâng lâng
tính thiên tiên, tính siêu trần


/i:,θiəri'æliti/

danh từ
tính nhẹ lâng lâng
tính thiên tiên, tính siêu trần


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.