Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
escarp
escarp
[is'kɑ:p]
danh từ
dốc đứng, vách đứng (núi đá)
ngoại động từ
(quân sự) đào đắp thành dốc đứng (ngay chân thành luỹ)


/is'kɑ:p/

danh từ
dốc đứng, vách đứng (núi đá)

ngoại động từ
(quân sự) đào đắp thành dốc đứng (ngay chân thành luỹ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "escarp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.