Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epidemiology
epidemiology
[,epi,di:mi'ɔlədʒi]
danh từ
khoa nghiên cứu bệnh dịch, dịch tễ học


/,epi,di:mi'ɔlədʤi/

danh từ
khoa nghiên cứu bệnh dịch, dịch tễ học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.