Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epidemical
epidemical
[,epi'demikəl]
tính từ
dịch, có tính chất bệnh dịch


/,epi'demikəl/

tính từ
dịch, có tính chất bệnh dịch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.