Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
engorge
engorge
[in'gɔ:dʒ]
ngoại động từ
ăn ngấu nghiến, ngốn
(động tính từ quá khứ) bị nhồi nhét
(động tính từ quá khứ) (y học) ứ máu


/in'gɔ:dʤ/

ngoại động từ
ăn ngấu nghiến, ngốn
(động tính từ quá khứ) bị nhồi nhét
(động tính từ quá khứ) (y học) ứ máu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "engorge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.