Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
emission theory
emission+theory
[i'mi∫n'θiəri]
danh từ
(vật lý) thuyết phát xạ


/i'miʃn'θiəri/

danh từ
(vật lý) thuyết phát xạ

Related search result for "emission theory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.