Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eleutherophylous
eleutherophylous
[i'lju:θərə'filəs]
tính từ
(thực vật học) lá rời


/i'lju:θərə'filəs/

tính từ
(thực vật học) lá rời


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.