Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electioneer
electioneer
[i,lek∫ə'niə]
nội động từ
vận động bầu cử


/i,lekʃə'niə/

danh từ
người vận động bầu cử

nội động từ
vận động bầu cử


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.