Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
election
election
[i'lek∫n]
danh từ
sự bầu cử; cuộc tuyển cử
a general election
cuộc tổng tuyển cử
presidential elections
cuộc bầu cử tổng thống
(tôn giáo) sự chọn lên thiên đường


/i'lekʃn/

danh từ
sự chọn
sự bầu cử; cuộc tuyển cử
a general election cuộc tổng tuyển cử
(tôn giáo) sự chọn lên thiên đường

Related search result for "election"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.