Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
effectuation
effectuation
[i,fektju'ei∫n]
danh từ
sự thực hiện, sự đem lại


/i,fektju'eiʃn/

danh từ
sự thực hiện, sự đem lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.