Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
earth-flax
earth-flax
['ə:θflæks]
danh từ
(khoáng chất) Amiăng, thạch miên


/'ə:θflæks/

danh từ
(khoáng chất) Amiăng, thạch miên

Related search result for "earth-flax"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.