Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dwelt
dwelt
Xem dwell


/dwel/

nội động từ dwelt
((thường) in, at, near, on) ở, ngụ, ở
to dwell in the country ở nông thôn
( on, upon) dừng lại ở, chăm chú vào, nhấn lâu vào, day đi day lại
to dwell on a note nhìn lâu vào một nốt
to dwell on someone's mistake day đi day lại mãi một lỗi của ai
đứng chững lại (trước khi vượt rào) (ngựa)

danh từ
(kỹ thuật) sự ngừng lại đều đặn (của máy)

Related search result for "dwelt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.