Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dust-brand
dust-brand
['dʌstbrænd]
danh từ
(thực vật học) bệnh nấm than


/'dʌstbrænd/

danh từ
(thực vật học) bệnh nấm than

Related search result for "dust-brand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.