Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
duodenary
duodenary
[,dju:ou'di:nəri]
tính từ
đếm theo mười hai, từng bộ mười hai


/,dju:ou'di:nəri/

tính từ
đếm theo mười hai, từng bộ mười hai

Related search result for "duodenary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.