Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dunk
dunk
[dʌηk]
động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhúng bánh vào sữa (hoặc xúp)


/dʌɳk/

động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhúng (bánh... vào xúp, sữa...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dunk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.