Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ducking-stool
ducking-stool
['dʌkiηstu:l]
danh từ
ghế dìm (buộc ở đầu ngọn sào, bắt người có tội ngồi vào để dìm xuống nước)


/'dʌkiɳstu:l/

danh từ
ghế dìm (buộc ở đầu ngọn sào, bắt người có tội ngồi vào để dìm xuống nước)

Related search result for "ducking-stool"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.