Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dualistic
dualistic
[,dju:ə'listik]
tính từ
(triết học) nhị nguyên
(toán học) đối ngẫu
dualistic correspondence
sự tương ứng đối ngẫu
dualistic transformation
phép biến đổi đối ngẫu


/,dju:ə'listik/

tính từ
(triết học) nhị nguyên
(toán học) đối ngẫu
dualistic correspondence sự tương ứng đối ngẫu
dualistic transformation phép biến đổi đối ngẫu

Related search result for "dualistic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.