Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dualism
dualism
['dju:əlizm]
danh từ
(triết học) thuyết nhị nguyên


/'dju:əlizm/

danh từ
(triết học) thuyết nhị nguyên

Related search result for "dualism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.