Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drip-moulding
drip-moulding
['drip,mouldiη]
Cách viết khác:
dripstone
['dripstoun]
như dripstone


/'dripstoun/ (drip-moulding) /'drip,mouldiɳ/
moulding) /'drip,mouldiɳ/

danh từ
(kiến trúc) mái hắt

Related search result for "drip-moulding"
  • Words contain "drip-moulding" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    rỏ rí rách sũng rỉ

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.