Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
draught

draught
[drɑ:ft]
danh từ
sự kéo
beast of draught
súc vật kéo
sự kéo lưới (bắt cá); mẻ lưới
sự uống một hơi; hơi, hớp, ngụm
to drink a draught
uống một hơi
in long draughts
uống từng hơi dài
(từ lóng) cơn (đau...), chầu (vui...)
sự lấy (rượu...) ở thùng ra; lượng (rượu...) lấy ở thùng ra
beer on draught
bia thùng
liều thuốc nước
black draught
liều thuốc tẩy
(hàng hải) lượng nước rẽ, lượng xả nước; tầm nước (của thuyền tàu...)
gió lùa
to stand in the draught
đứng ở chỗ gió lùa
sự thông gió (ở lò, lò sưởi)
(số nhiều) như checkers
(quân sự) phân đội biệt phái, phân đội tăng cường ((thường) draft)
bản phác hoạ, bản phác thảo, bản dự thảo ((thường) draft)
hối phiếu (thực tế chỉ dùng draft)
to feel the draught
gặp vận bỉ, gặp vận rủi, lâm vào cảnh túng quẫn
ngoại động từ, (từ hiếm,nghĩa hiếm) ((cũng) draft)
phác thảo, phác hoạ; dự thảo (đạo luật...)
(quân sự) lấy ra, rút ra (một phân đội... để làm công tác biệt phái...)(lý thuyết trò chơi) trò chơi cờ đam

/drɑ:ft/

danh từ
sự kéo
beast of draught súc vật kéo
sự kéo lưới (bắt cá); mẻ lưới
sự uống một hơi; hơi, hớp, ngụm
to drink a draught uống một hơi
in long draughts uống từng hơi dài
(từ lóng) cơn (đau...), chầu (vui...)
sự lấy (rượu...) ở thùng ra; lượng (rượu...) lấy ở thùng ra
beer on draught bia thùng
liều thuốc nước
black draught liều thuốc tẩy
(hàng hải) lượng nước rẽ, lượng xả nước; tầm nước (của thuyền tàu...)
gió lò; gió lùa
to stand in the draught đứng ở chỗ gió lùa
sự thông gió (ở lò, lò sưởi)
(số nhiều) cờ đam
(quân sự) phân đội biệt phái, phân đội tăng cường ((thường) draft)
bản phác hoạ, bản phác thảo, bản dự thảo ((thường) draft)
hối phiếu (bây giờ thg chỉ dùng draft) !to feel the draught
gặp vận bỉ, gặp vận rủi, lâm vào cảnh túng quẫn

ngoại động từ, (từ hiếm,nghĩa hiếm) ((cũng) draft)
phác thảo, phác hoạ; dự thảo (đạo luật...)
(quân sự) lấy ra, rút ra (một phân đội... để làm công tác biệt phái...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "draught"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.