Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dowser
dowser
['dauzə]
danh từ
người dò mạch nước, người dò mạch mỏ (bằng que thăm dò)


/'dauzə/

danh từ
người dò mạch nước, người dò mạch mỏ (bằng que thăm dò)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dowser"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.