Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dog's-grass
dog's-grass
['dɔgzgrɑ:s]
Cách viết khác:
dog-grass
['dɔggrɑ:s]
danh từ
(thực vật học) cỏ gà


/'dɔgzgrɑ:s/ (dog-grass) /'dɔggrɑ:s/
grass) /'dɔggrɑ:s/

danh từ
(thực vật học) cỏ gà


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.