Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
do-gooder
do-gooder
['du:'gudə]
danh từ
(thông tục) nhà cải cách hăng hái, nhà cải cách lý tưởng; người nuôi tham vọng là một nhà cải cách


/'du:'gudə/

danh từ (thông tục), (thường) (nghĩa xấu)
nhà cải cách hăng hái, nhà cải cách lý tưởng; người nuôi tham vọng là một nhà cải cách

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.